This talk was offered by Taigu for our April Zazenkai ...

[youtube] [/youtube]