I researched and found the different lineage charts for some of the most noteworthy Zen lineages to have taken root in America. These follow below. See my previous post on Indian Zen ancestors for the first 35 names on the list.


...
35. Bodaidaruma (Bodhidharma, d. 532)
36. Taiso Eka (Dazu Huike / Ta-tsu Hui-ko, 487-593)
37. Kanchi Sosan (Jianzhi Sengcan / Chien-chih Seng-tsan, d. 606)
38. Daii Doshin (Dayi Daoxin / Ta-i Tao-hsin, 580-651)
39. Daiman Konin (Daman Hongren / Ta-man Hung-jen, 601-74)
40. Daikan Eno (Dajian Huineng / Ta-chien Hui-neng, 638-713)


GUDO NISHIJIMA (SOTO)

41. Seigen Gyoshi (Qingyuan Xingsi / Ching-yuan Hsing-ssu, 660-740)
42. Sekito Kisen (Shitou Xiquian / Shih-tou Hsi-chien, 700-90)
43. Yakusan Igen (Yaoshan Weiyan / Yao-shan Wei-yen, 751-834)
44. Ungan Donjo (Yunyan Tansheng / Yun-yen Tan-sheng, 780-841)
45. Tozan Ryokai (Dongshan Liangjie / Tung-shan Liang-chieh, 807-69)
46. Ungo Doyo (Yunju Daoying / Yun-chu Tao-ying, d. 902)
47. Doan Dohi (Tongan Daopi / Tung-an Tao-pi, ???)
48. Doan Kanshi (Tongan Guanzhi / Tung-an Kuan-chih, ???)
49. Ryozan Enkan (Liangshan Yuanguan / Liang-shan Yuan-kuan, ???)
50. Taiyo Kyogen (Dayang Qingxuan / Ta-yang Ching-hsuan, d. 1027)
51. Toshi Gisei (Touzi Yiqing / Tou-tzu Iching, 1032-83)
52. Fuyo Dokai (Furong Daokai / Fu-jung Tao-kai, 1043-1118)
53. Tanka Shijun (Danxia Zichun / Tan-hsia Tzu-chun, d. 1119)
54. Choro Seiryo (Zhenxie Qingliao / Chen-hsieh Ching-liao, 1089-1151)
55. Tendo Sokaku (Tiantong Zongjue / Tien-tung Tsung-chueh, ???)
56. Setcho Chikan (Xuedou Zhijian / Hsueh-tou Chih-chien, 1105-92)
57. Tendo Nyojo (Tiantong Rujing / Tien-tung Ju-ching, 1163-1228)
58. Eihei Dogen (1200-1253)
59. Koun Ejo (1198-1280)
60. Tettsu Gikai (1219-1309)
61. Keizan Jokin (1264-1325)
62. Gasan Joseki (1276-1366)
63. Taigen Soshin (d. 1371)
64. Baizan Monpon (d. 1417)
65. Nyochu Tengin (Jochu Tengin, 1363-1437)
66. Sekiso Enchu (d. 1455)
67. Taigan Sobai (d. 1502)
68. Kenso Joshun (d. 1507)
69. Jizan Yokun (Jisan Eikun, ???)
70. Daichu Reijo (???)
71. Nan-o Ryokun (???)
72. Daiju Ryuzon (???)
73. Hogan Zensatsu (???)
74. Ryozan Chozen (???)
75. Kisshu Gensho (???)
76. Kigai Mon-o (???)
77. Kanshu Taisatsu (Tenso Juntetsu, ???)
78. Kenkoku Keisatsu (???)
79. Raiten Gensatsu (???)
80. Kengan Zesatsu (???)
81. Hokoku Satsuyu (???)
82. Rotei Shoshuku (???)
83. Fuho Tatsuden (???)
84. Kazan Jakuchu (???)
85. Bunzan Korin (???)
86. Daichu Bunki (Daichu Getsuzan, ???)
87. Choko Bungei (???)
88. Roso Ezen (Roshu Ezen, ???)
89. Ryosai Emon (Reisai Emon, ???)
90. Tokuzui Tenrin (???)
91. Shogaku Rinzui (???)
92. Butsuzan Zuimyo (Masuda, ???)
93. Bukan Myokoku (Niwa, ???)
94. Butsu-an Emyo (Niwa, ???)
95. Zuigaku Rempo (Niwa, 1905-1993)
96. Gudo Wafu (Nishijima, 1919-)

TAIZAN MAEZUMI (SOTO)

41. Seigen Gyoshi (Qingyuan Xingsi / Ching-yuan Hsing-ssu, 660-740)
42. Sekito Kisen (Shitou Xiquian / Shih-tou Hsi-chien, 700-90)
43. Yakusan Igen (Yaoshan Weiyan / Yao-shan Wei-yen, 751-834)
44. Ungan Donjo (Yunyan Tansheng / Yun-yen Tan-sheng, 780-841)
45. Tozan Ryokai (Dongshan Liangjie / Tung-shan Liang-chieh, 807-69)
46. Ungo Doyo (Yunju Daoying / Yun-chu Tao-ying, d. 902)
47. Doan Dohi (Tongan Daopi / Tung-an Tao-pi, ???)
48. Doan Kanshi (Tongan Guanzhi / Tung-an Kuan-chih, ???)
49. Ryozan Enkan (Liangshan Yuanguan / Liang-shan Yuan-kuan, ???)
50. Taiyo Kyogen (Dayang Qingxuan / Ta-yang Ching-hsuan, d. 1027)
51. Toshi Gisei (Touzi Yiqing / Tou-tzu Iching, 1032-83)
52. Fuyo Dokai (Furong Daokai / Fu-jung Tao-kai, 1043-1118)
53. Tanka Shijun (Danxia Zichun / Tan-hsia Tzu-chun, d. 1119)
54. Choro Seiryo (Zhenxie Qingliao / Chen-hsieh Ching-liao, 1089-1151)
55. Tendo Sokaku (Tiantong Zongjue / Tien-tung Tsung-chueh, ???)
56. Setcho Chikan (Xuedou Zhijian / Hsueh-tou Chih-chien, 1105-92)
57. Tendo Nyojo (Tiantong Rujing / Tien-tung Ju-ching, 1163-1228)
58. Eihei Dogen (1200-1253)
59. Koun Ejo (1198-1280)
60. Tettsu Gikai (1219-1309)
61. Keizan Jokin (1264-1325)
62. Gasan Joseki (1276-1366)
63. Taigen Soshin (d. 1371)
64. Baizan Monpon (d. 1417)
65. Nyochu Tengin
66. Kisan Shosan
67. Morin Shihan
68. Taishi Sotai
69. Kenchu Hantetsu
70. Daiju Soko
71. Kinpo Jusen
72. Tetsuei Seiton
73. Shukoku Choton
74. Ketsuzan Tetsuei
75. Hoshi Soon
76. Goho Kainon
77. Tenkei Denson (1648-1735)
78. Zozan Monko
79. Niken Sekiryo
80. Reitan Roryu
81. Kakujo Tosai
82. Kakuan Ryogu
83. Ryoka Daibai
84. Ungan Guhaku
85. Baian Hakujun (1898-1978)
86. Hakuyu Taizan (Maezumi, 1931-1995)

SHUNRYU SUZUKI (SOTO)

41. Seigen Gyoshi (Qingyuan Xingsi / Ching-yuan Hsing-ssu, 660-740)
42. Sekito Kisen (Shitou Xiquian / Shih-tou Hsi-chien, 700-90)
43. Yakusan Igen (Yaoshan Weiyan / Yao-shan Wei-yen, 751-834)
44. Ungan Donjo (Yunyan Tansheng / Yun-yen Tan-sheng, 780-841)
45. Tozan Ryokai (Dongshan Liangjie / Tung-shan Liang-chieh, 807-69)
46. Ungo Doyo (Yunju Daoying / Yun-chu Tao-ying, d. 902)
47. Doan Dohi (Tongan Daopi / Tung-an Tao-pi, ???)
48. Doan Kanshi (Tongan Guanzhi / Tung-an Kuan-chih, ???)
49. Ryozan Enkan (Liangshan Yuanguan / Liang-shan Yuan-kuan, ???)
50. Taiyo Kyogen (Dayang Qingxuan / Ta-yang Ching-hsuan, d. 1027)
51. Toshi Gisei (Touzi Yiqing / Tou-tzu Iching, 1032-83)
52. Fuyo Dokai (Furong Daokai / Fu-jung Tao-kai, 1043-1118)
53. Tanka Shijun (Danxia Zichun / Tan-hsia Tzu-chun, d. 1119)
54. Choro Seiryo (Zhenxie Qingliao / Chen-hsieh Ching-liao, 1089-1151)
55. Tendo Sokaku (Tiantong Zongjue / Tien-tung Tsung-chueh, ???)
56. Setcho Chikan (Xuedou Zhijian / Hsueh-tou Chih-chien, 1105-92)
57. Tendo Nyojo (Tiantong Rujing / Tien-tung Ju-ching, 1163-1228)
58. Eihei Dogen (1200-1253)
59. Koun Ejo (1198-1280)
60. Tettsu Gikai (1219-1309)
61. Keizan Jokin (1264-1325)
62. Gasan Joseki (1276-1366)
63. Taigen Soshin (d. 1371)
64. Baizan Monpon (d. 1417)
65. Shingan Doku
66. Senso Esai (d. 1475)
67. Iyoku Choyu
68. Mugai Keigon
69. Nenshitsu Yokaku
70. Sesso Hoseki
71. Taiei Zesho
72. Nampo Gentaku
73. Zoden Yoko
74. Tenyu Soen
75. Kenan Junsa
76. Chokoku Koen
77. Senshu Donko
78. Fuden Gentotsu
79. Daishun Kanyu
80. Tenrin Kanshu
81. Sessan Tetsuzen
82. Fuzan Shunki
83. Jissan Mokuin
84. Sengan Bonryo
85. Daiki Kyokan
86. Eno Gikan
87. Shoun Hozui
88. Shizan Tokuchu
89. Nanso Shinshu
90. Kankai Tokuan
91. Kosen Baido
92. Gyakushitsu Sojun (187? 1891)
93. Butsumon Sogaku (1858-1933)
94. Gyokujun So-on (1877-1934)
95. Shogaku Shunryu (Suzuki, 1904-1971)

DAININ KATAGIRI (SOTO)

41. Seigen Gyoshi (Qingyuan Xingsi / Ching-yuan Hsing-ssu, 660-740)
42. Sekito Kisen (Shitou Xiquian / Shih-tou Hsi-chien, 700-90)
43. Yakusan Igen (Yaoshan Weiyan / Yao-shan Wei-yen, 751-834)
44. Ungan Donjo (Yunyan Tansheng / Yun-yen Tan-sheng, 780-841)
45. Tozan Ryokai (Dongshan Liangjie / Tung-shan Liang-chieh, 807-69)
46. Ungo Doyo (Yunju Daoying / Yun-chu Tao-ying, d. 902)
47. Doan Dohi (Tongan Daopi / Tung-an Tao-pi, ???)
48. Doan Kanshi (Tongan Guanzhi / Tung-an Kuan-chih, ???)
49. Ryozan Enkan (Liangshan Yuanguan / Liang-shan Yuan-kuan, ???)
50. Taiyo Kyogen (Dayang Qingxuan / Ta-yang Ching-hsuan, d. 1027)
51. Toshi Gisei (Touzi Yiqing / Tou-tzu Iching, 1032-83)
52. Fuyo Dokai (Furong Daokai / Fu-jung Tao-kai, 1043-1118)
53. Tanka Shijun (Danxia Zichun / Tan-hsia Tzu-chun, d. 1119)
54. Choro Seiryo (Zhenxie Qingliao / Chen-hsieh Ching-liao, 1089-1151)
55. Tendo Sokaku (Tiantong Zongjue / Tien-tung Tsung-chueh, ???)
56. Setcho Chikan (Xuedou Zhijian / Hsueh-tou Chih-chien, 1105-92)
57. Tendo Nyojo (Tiantong Rujing / Tien-tung Ju-ching, 1163-1228)
58. Eihei Dogen (1200-1253)
59. Koun Ejo (1198-1280)
60. Tettsu Gikai (1219-1309)
61. Keizan Jokin (1264-1325)
62. Meiho Sotetsu (1277-1350)
63. Shugan Dochin
64. Tessan Shikaku
65. Keigan Eisho
66. Chuzan Ryoun
67. Gizan Tonin
68. Jogaku Kenryu
69. Kinen Horyu
70. Daishitsu Chisen
71. Kokei Shojun
72. Sesso Yuho
73. Kaiten Genju
74. Suzan Shunsho
75. Chozan Ginetsu
76. Fukujo Kochi
77. Myodo Yuton
78. Hakuho Genteki
79. Ges-shu Soko
80. Tokuo Ryoko
81. Mokushi Soen
82. Gangoku Kankei
83. Gento Sokuchu
84. Kyozan Baizen
85. Sozan Chimon
86. Yozan Genki
87. Kaigai Daicho (Daicho Hayashi)
88. Jikai Dainin (Katagiri, 1928-1990)

JOSHU SASAKI (RINZAI)

...41. Nangaku Ejo (Nanyu Huairang / Nan-yueh Huai-jang, 677-744)
42. Baso Doitsu (Ma-Tzu Tao-I / Mazu Daoyi, 709-788)
43. Hyakujo Ekai (Pai-chang Huai-hai / Baizang Huaihai, 720-814)
44. Obaku Kiun (Huang-po His-yun / Huangbo Xiyun, d. 850)
45. Rinzai Gigen (Lin-chi Ihsuan / Linji Yixuan, d. 866)
46. Koke Sonsho (Hsing-hua Tsun-chiang / Xinghua Cunjiang, 830-888)
47. Nanin Egyo (Nan-yuan Hui-yung / Nanyuan Huiyong, d. 930)
48. Fuketsu Ensho (Feng-hsueh Yen-chao / Fengxue Yanzhao, 896-973)
49. Shuzan Shonen (Shou-shan Hsing-nien / Shoushan Xingnian, 925-992)
50. Funyo Zensho (Fen-yang Shan-chao / Fenyang Shanzhao, 947-1024)
51. Sekiso Soen (Shih-shuang Chu-yuan / Shishuang Chuyuan, 986-1039)
52. Yogi Hoe (Yang-chi Fang-hui / Yangqi Fanghui, 992-1049)
53. Hakuun Shutan (Pai-yun Shou-tuan / Baiyun Shouduan, 1025-1072)
54. Goso Hoen (Wu-tsu Fa-yen / Suzu Fayan, 1024-1104)
55. Engo Kokugon (Yuan-wu Ke-chin / Yuanwu Keqin, 1063-1135)
56. Kukyu (Hu-chiu, 1077-1163)
57. Oan (Ying-an, 1103-1163)
58. Mittan (Mi-an, 1118-1186)
59. Shogen Sogaku (Sung-yuan, 1139-1209)
60. Unan Fugan (Yun-an Puyen, 1156-1226)
61. Kido Chigu (Hsu-tsang Chih-yu, 1189-1269)
62. Daio Kokushi (Shomyo, 1235-1309)
63. Daito Kokushi (Myocho Shuho)
64. Kanzan Egen (Muso Daishi, 1277-1360)
65. Juo Sohitsu (1296-1390)
66. Muin Soin (1326-1410)
67. Tozen Soshin (Sekko Soshin, 1408-1486)
68. Toyo Eicho (1429-1504)
69. Youzan Keiyou (???)
70. Gudou Tosyoku (Gudo Kokushi, 1577-1661)
71. Shidou Bunan (1602-1676)
72. Shoju Rojin (Dokyu Etan, 1642-1721)
73. Hakuin Ekaku (1686-1769)
74. Gassan Jitou (1727-1797)
75. Inzan Ien (Shoto Ensho, 1751-1814)
76. Taigen Gisan (Taigen Shigen, 1768-1837)
77. Shoen Daisetsu (Daisetsu Joen, 1797-1855)
78. Dokun Joshu (Ogino Dokuen, 1819-1895)
79. Banryo Zenso (1848-1935)
80. Joten Soko (1871-1958)
81. Joshu Sasaki (1907-)

SEUNG SAHN (SON)

41. Nangaku Ejo (Nanyu Huairang / Nan-yueh Huai-jang, 677-744)
42. Baso Doitsu (Ma-Tzu Tao-I / Mazu Daoyi, 709-788)
43. Hyakujo Ekai (Pai-chang Huai-hai / Baizang Huaihai, 720-814)
44. Obaku Kiun (Huang-po His-yun / Huangbo Xiyun, d. 850)
45. Rinzai Gigen (Lin-chi Ihsuan / Linji Yixuan, d. 866)
46. Koke Sonsho (Hsing-hua Tsun-chiang / Xinghua Cunjiang, 830-888)
47. Nanin Egyo (Nan-yuan Hui-yung / Nanyuan Huiyong, d. 930)
48. Fuketsu Ensho (Feng-hsueh Yen-chao / Fengxue Yanzhao, 896-973)
49. Shuzan Shonen (Shou-shan Hsing-nien / Shoushan Xingnian, 925-992)
50. Funyo Zensho (Fen-yang Shan-chao / Fenyang Shanzhao, 947-1024)
51. Sekiso Soen (Shih-shuang Chu-yuan / Shishuang Chuyuan, 986-1039)
52. Yogi Hoe (Yang-chi Fang-hui / Yangqi Fanghui, 992-1049)
53. Hakuun Shutan (Pai-yun Shou-tuan / Baiyun Shouduan, 1025-1072)
54. Goso Hoen (Wu-tsu Fa-yen / Suzu Fayan, 1024-1104)
55. Engo Kokugon (Yuan-wu Ke-chin / Yuanwu Keqin, 1063-1135)
56. Kukyu (Hsu-chiu Shao-lung, 1077-1163)
57. Oan (Ying-an Tan-hua, 1103-1163)
58. Mittan (Mi-an Hsi-chieh, 1118-1186)
59. Hoan Sozen (Po-an Tsu-hsien)
60. Wu-chuan Shih-fan
61. Hsueh-yen Hui-lang
62. Chian Tsung-hsin
63. Shih-shih Ching-kung
64. Tae-Ko Bo-Wu
65. Whan-Am Hon-Su
66. Ku-Gok Gak-Un
67. Byeok-Ke Joung-Shim
68. Byeok-Song Ji-Eom
69. Bu-Yong Teong-Kwan
70. Cheong-heo Hyu-Jeong
71. Pyeon-Yang Eong-Ki
72. Pung-Joung Heon-Shim
73. Weol-Dam Seol-Je
74. Hwan-Seong Ji-An
75. Ho-Am Che-Jeong
76. Cheong-Bong Keo-An
77. Yul-Bong Cheong-Kwa
78. Keum-Heo Beop-Cheom
79. Young-Am He-Eon
80. Yeong-weol Bong-Yul
81. Man-Hwa Bo Seon
82. Kyong Ho Seong-Wu (1849-1912)
83. Man Gong Weol-Myeon (1872-1946)
84. Ko-Bong Gyeong-Uk (1890-1962)
85. Seung Sahn Haeng-Won (1927-2004)

I didn't Google (my primary research tool :lol: ) every name on the list without a date, but I did the majority of them. It is striking how well documented the Chinese Chan period is, and the significant gap of information for all Soto lineages I researched from about 1300/1400 to about 1900. In comparison, I could find, at the very least, birth and death dates for nearly every teacher in Joshu Sasaki's lineage (Rinzai). Why is that? Are there no significant Soto teachers from that five hundred year window of time? I am very curious about what transpired in the lineage for the school where I seem to have found my spiritual home (Soto).

At some point I'd like to compile a list of references to surviving texts written (or spoken) by teachers throughout the lineage. Strange to think there would be such a gap in the literature for five hundred years of Soto Zen transmission!