PDA

View Full Version : rakusu proceduresShohei
09-11-2011, 12:45 AM
http://www.youtube.com/watch?v=1EIf9cbYHz0

Shokai
09-13-2011, 12:59 PM
Thank you Taigu-sensei;

Dai sai geddap puku
Muso fuku den e
Hibu Nyorai kyo
Kodo sho shujyo

Negawaku wa konno kudoku o motte
Ameneku issai ni oyoboshi
Warera to shujyo to minatomoni
Butsudo o jozen koto o

Ji Ho San Shi Isshi Fu
Shi Son Bu sa Mo Ko sa
Mo Ko Ho Ja Ho Ro Mi

_/_

Nindo
09-14-2011, 12:27 AM
Any language indeed. Here's German.

O Gewand der grossen Befreiung,
Kesa des Feldes des unbegrenzten Glücks.
Mit Vertrauen empfange ich die Unterweisung Buddhas,
um allen lebenden Wesen zu helfen.

from http://www.zendojobasel.ch/home/Texte/s ... sutra.html (http://http://www.zendojobasel.ch/home/Texte/sutras/kesa-sutra.html)